The Final Departure Of Living Buddha The Savior Messiah – Lời Tạm Biệt Của Phật

The Final Departure Of Living Buddha The Savior Messiah – Lời Tạm Biệt Của Phật

The corruption of this society are through the roof.
I as the real Savior Messiah, the living Buddha was tried to connect to help assist this entire civilization but the result is none of you want to support assist me but only want to continue live like animals to control enslave others.

That is go against the divine order and the eternal way of life.

My patience is gone, my desire motivation no longer exist.
And I do not have any money left to connect with the rest of this society.

I have given all of you too much opportunity from face to face in-person meeting to digital cyber platform only, free and non-free (donation) option to receive the world cure solution but without any success.

Now I have make my final official decision of go away, disconnect with this entire civilization.

The project AscensionJoy.com is going to shutdown, off immediately from now.
No any other project or website from me for the future as well.

For the next 24 hours, I will receive the last donation or communication, talk, request if have.
Beyond that deadline, please do not make any donation or contact to me at both physical or digital because I am going to accept any call or any request further.

It is time for super gods, super deities come and destroy all the corrupt beings, entities in this civilization.
If normal talk cannot worked then only force is the only way left.

All the corrupt beings, entities who was, are trying to attack me will also receive the dead punishment by divine force, no matter who you are.


This world, this civilization will turn to hell because of mega destruction soon after the official final departure of me.


Xã hội thời mạt pháp thật quá thối tha.

Ta là vị Phật tương lai, vị Phật sống trong truyền thuyết.

Ta đã cố gắng kết nối, giúp đỡ tất cả người dân và tất cả các quốc gia một cách công bằng nhất nhưng kết quả là chẳng ai thèm quan tâm, không ai thèm kết nối. Mọi người chỉ muốn tiếp tục sống như động vật, tầng lớp thống trị chỉ muốn kiểm soát người khác như nô lệ.

Đó là cách sai lầm và đi ngược lại nguyên lý luật lệ của Trời Đất.

Sự kiên nhẫn của ta đã không còn nữa, động lực cũng không.

Và cũng không còn tiền bạc để kết nối với xã hội này nữa.

Ta đã cho các người rất nhiều cơ hội rồi, kể cả là gặp mặt trực tiếp hay qua không gian mạng, cả lựa chọn miễn phí và trả phí để nhận giải pháp giải quyết xung đột sắc tộc, quốc gia nhưng đều không có ai quan tâm hết.

Vì vậy ta đã quyết định không kết nối với bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức trong xã hội này nữa, toàn bộ xã hội này luôn.

Dự án AscensionJoy.com sẽ kết thúc và chấm dứt ngay tại thời điểm bây giờ.

Sẽ không có thêm bất kỳ dự án hay website nào khác từ ta trong tương lai.

Trong vòng 24 giờ tiếp theo, nếu các bạn muốn ủng hộ hay có câu hỏi, yêu cầu gì với ta thì làm luôn đi, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.

Sau thời gian trên thì đừng làm phiền ta nữa, ta sẽ không chấp nhận bất cứ câu hỏi hay yêu cầu gì nữa đâu.

Đã đến lúc các vị cao thủ, Thần Thánh ra tay dẹp loạn và xử lý tất các những cá nhân, tổ chức đang chống lại loài người và xã hội này rồi.

Nếu không muốn giải quyết êm đẹp qua đối thoại hoà bình thì sự lựa chọn duy nhất là dũng vũ lực thôi.

Tất cả những cá nhân tổ chức đã và đang tấn công, ngăn chặn kết nối của ta với xã hội này sẽ phải bị tiêu diệt, bất kể là ai !

Thời gian tới, xã hội này sẽ gặp đại hoạ và chiến tranh sẽ nổ ra chính thức sau khi ta người duy nhất có thể cứu xã hội này không còn muốn làm gì nữa.

Bye,
The Savior Messiah Buddha

Bảo trọng,

Vị Phật Tương Lai, Cứu Thế Chủ

Updated: Since my moral are too high so it is fair for all party, all beings, all entities to have fair amount of time to make decision, thus I will give more extra time (to a full month or 30 days after my real identification revealed).

Then I will fully disconnect with the rest of this society to let super Gods Deities come to destroy all of you !

Too many opportunity already.

Instead of open ear to listen, open mind to receive new vision new idea, all of you still only want live like animals.

By the way: the domain ascensionjoy.com will be expired soon and I do not have money or desired to extend it so it no longer belongs to me after I fully disconnect/disappear after next several days.